popup zone

예비군안내

2024-1학기 학생예비군 편성 안내

 

정기주차권 안내

 

1. 신규 신청 방법 

   - 방법 1 : 온라인 신청 (https://www.dongguk.edu/page/208)

                   → 24시간 신청 가능

   - 방법 2 : 경영관 2층 주차관리실(02-2260-8779) 방문 신청 

                   → 학기초 2주간 19시까지 운영

   - 필요서류 

      본인명의 차량 : 정기주차권 신청서, 차량등록증 사본

      가족명의 차량 : 정기주차권 신청서, 차량등록증 사본, 주민등록등본 또는 가족증명서

      회사명의 차량 : 정기주차권 신청서, 차량등록증 사본, 사업자등록증 사본, 재직증명서

   - 주차 경비 : 월 20,000원

 

2. 연장 방법 : 매월 주차관리소에서 연장 또는 출입구 연장